Miếng Chùi Rửa 3M Scotch Brite Purple Scour Pad 2020

  • Dễ dàng rũ bỏ mảng vụn thức ăn bám vào miếng chùi rửa
  • Ít trầy xước hơn so với các miếng chùi rửa cùng loại khác.
  • Thay thế cho bùi nhùi thép và bọt biển kim loại
  • Được chứng nhận bởi HACCP International là “An toàn Thực phẩm” và “Phù hợp với Mục đích”.